Toppers X(CBSE)
2019-20

SUDHANSHU YADAV 95.00% (Rank - 1)

ADYA MUARYA 93.20% (Rank - 2)

SANIYA NOMAN 93.00% (Rank - 3)

PARUL YADAV 92.60% (Rank - 4)

KAMAL CHAURASIA 92.40% (Rank - 5)

FAHAD NAVED 92.20% (Rank - 6)

KHUSHBOO PATEL 91.40% (Rank - 7)

RAJ_SINGH 90.60% (Rank - 8)
2018-19